Salesman G4 – Turning head

$1.00 $0.00

Nhân vật Salesman G4 là sản phẩm mẫu được làm để thử nghiệm tính năng head turning trên Cartoon Animator 4

  • Nhân vật được được rig và sẵn sàng cho phần mềm Crazytalk Animator 3 và Cartoon Animator 4
  • Đầu nhân vật có thể quay trái, phải giúp cho nhân vật sinh động hơn