Husband-Front-G3 character

$1.50

Nhân vật Husband-G3 phù hợp vào vai ông chồng Châu Á.

  • Nhận vật có đầy đủ sprite thay thế cho tay, miệng, mắt
  • Nhân vật phù hợp với phần mềm Crazytalk Animator 3 hoặc Cartoon Animator 4

Giá tiền: Lưu ý đơn vị tiền là Đô La Úc (AUD $) không phải Đô La Mỹ (US $)